Verksamheten

På Årstaligan arbetar sex heltidsanställda pedagoger varav två barnskötare och fyra förskolelärare. Förskolan har också en anställd kock och en lokalvårdare. Två gånger om året bjuder personalen in oss föräldrar till föräldramöte, där de berättar om sina planer och verksamhet.

Förskolechefen, Cecilia Jacobson, berättar om den pedagogiska verksamheten:

Vi förskollärare har diskuterat oss fram till gemensamma pedagogiska mål, såväl i arbetet med barngruppen som med enskilda barn.

Det övergripande målet i vår pedagogiska verksamhet är att varje barn ska känna glädje och trygghet i gruppen och den grundläggande utgångspunkten är respekten för barns tankar, behov och intressen.

Vi vill att vår barngrupp ska vara sammanhållen, men av praktiska skäl så är barnen uppdelade i två grupper efter ålder. Med intresse, inlevelseförmåga och god kunskap om barn och barns utveckling erbjuder vi en pedagogisk verksamhet av hög kvalité, där varje barn ges möjlighet att utvecklas utifrån sina unika möjligheter.

Vi formar en förskoleverksamhet som med värme, lekfullhet och engagemang och i en öppen och positiv stämning ska utgöra ett viktigt komplement till hemmet.

Leken är viktig på Årstaligan. Leken ger unika möjligheter för varje barn att stärka sin självkänsla, öka sin självkännedom och förmåga till empati och ansvarstagande. Genom ett medvetet förhållningssätt och ett positivt bemötande skapar vi ett klimat där leken får stort utrymme.

Våra samlingar ska vara roliga, gemensamma stunder i en åldersadekvat barngrupp, ledd av en pedagog. Samtal, lekar, sång och musik, rim och ramsor hör till samlingens rika möjligheter att erövra kunskap, stärka den egna identiteten, kommunikationsförmågan och språkutvecklingen.

Under våra skapande aktiviteter vill vi ge barnen en lustfylld stund tillsammans med flera barn i samma ålder. Skapandet kan innehålla målning, snickeriverksamhet, drama och vattenlek. Skapandeaktiviteterna kan också vara temainriktade med utgångspunkt i en saga eller berättelse.

Under utevistelsen på vår gård och i vår närmiljö vill vi ge barn i olika åldrar möjlighet att leka tillsammans och lära av varandra på ett naturligt sätt. Vi vill att uteleken ska ge många möjligheter att utveckla grovmotorik, kroppsuppfattning och rollek. Under utflykterna till närliggande parker och skogsområden vill vi ge barnen kunskap om att hitta i sin omgivning och upptäcka det som skogen erbjuder i form av växter och djur.

Måltiderna i förskolan har så mycket positivt att erbjuda! God och näringsriktig mat och många möjligheter till samspel mellan barnen och mellan barn och vuxna. Varje måltid erbjuder många och rika möjligheter till samspel mellan barnen och mellan barn och vuxna.

Vi tar tillvara på de möjligheter som ges att på ett medvetet sätt stimulera barns språkutveckling, självständighet och tillit till sin egen förmåga. Vår verksamhet har också en dagsrytm som är väl anpassad till barnens olika åldrar och behov. Omsorg och vila är av stor betydelse för alla barns välbefinnande. De mindre barnen sover på madrasser medan de större barnen lyssnar på sagor, berättelser och sagoband.

Vill du veta mer?
Mejla eller ring gärna mig!

Cecilia Jacobson
Förskolechef
Tfn 08-744 99 49

Rulla till toppen